1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
jsedmik 19.11.2017

Program a obsah studia, podmínky absolvování

Program a obsah studia, podmínky absolvování

Program a obsah studia

Výuka je zaměřena na právní aspekty nemocí z povolání, prevenci nemocí z povolání, profesionální pneumologii, profesionální neurologii, problematiku fyzikálních faktorů (nemocí z povolání způsobených vibracemi, přetížením končetin, hlukem i ionizujícím zářením). Orientuje se také na klinickou a profesionální toxikologii, profesionální karcinogeny a pracovně lékařskou preventivní péči.

Pracovní lékařství a toxikologie se vyučuje v 7. a 8. semestru. Výuka probíhá blokovým systémem, kdy každá studijní skupina absolvuje na klinice jeden výukový týden.

V průběhu výukového týdne student absolvuje 18 hodin seminářů, 5 hodin praktických cvičení a 1 hodinu stáže na Toxikologickém informačním středisku.

V případě praktických cvičení a stáží jsou studijní skupiny pro potřeby výuky dále děleny.

Každý den výuky se studenti scházejí na posluchárně kliniky v přízemí v 8 hod.

Výuka je ve stejném rozsahu pro česky i anglicky mluvící studenty.

Obsah studia

Nemoci z povolání, seznam nemocí z povolání, legislativa.

Nejčastější nemoci z povolání v ČR, povinnosti lékaře při podezření na nemoc z povolání, hlášení nemocí z povolání a sociálně-právní důsledky. Ohrožení nemocí z povolání.

Pracovně lékařská preventivní péče. Podpora zdraví. Monitorování expozice noxám v pracovním prostředí, biologické expoziční testy. Preventivní prohlídky u osob pracujících v riziku.

První pomoc při akutních intoxikacích, význam aktivního uhlí.

Toxikologické informační středisko- jeho úloha a náplň.

Bezpečnostní listy chemických přípravků.


 Antidota při intoxikacích.


Intoxikace:


 • kyanovodíkem a kyanidy, oxidem uhelnatým, methemoglobinizujícími látkami
 • houbami
 • organickými rozpouštědly (benzen, toluen, trichloretylén, perchlóretylén, tetrachlórmetan, chloroform, benzín, etylalkohol, metylalkohol, etylénglykol)
 • léky (benzodiazepiny, morfin, tricyklická antidepresiva, paracetamol)
 • kovy (olovo a jeho sloučeniny, rtuť a její sloučeniny)
 • pesticidy (organofosfáty, karbamáty, rodenticidy)

 • rekreačními psychoaktivními látkami (stimulanty, empatogeny/entaktogeny, psychedeliky, delirianty, disociativy, aj.).

Hepatotoxicita průmyslových látek - toxické poškození jater, hepatotoxické látky s obligatorní a fakultativní toxicitou.

 

Nefrotoxicita průmyslových látek.

 

Profesionální nemoci respiračního traktu:


 • alergická profesionální onemocnění (alergické rinitidy, astma bronchiale, alergické kožní nemoci)
 • profesionální intersticiální fibrózy (azbestóza, exogenní alergická alveolitida)
 • silikóza a uhlokopská pneumokonióza
 • onemocnění z azbestu (nenádorová a nádorová onemocnění)
 • poškození dýchacích cest a plic dráždivými látkami

Profesionální kožní onemocnění.

Profesionální poškození periferních nervů (toxické, z přetěžování, z vibrací).

Onemocnění z vibrací.

Onemocnění z jednostranného, nadměrného a dlouhodobého zatěžování končetin.

 

Porucha sluchu z hluku. 

 

Profesionální karcinogeny (chemické i fyzikální),dělení karcinogenů dle IARC. Nejčastější profesionální karcinogeny a jejich cílové orgány.

Deterministické i stochastické účinky ionizujícího záření, kontaminace radionuklidy, jejich diagnostika a léčba. Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené v ČR.(nestochastické) účinky ionizujícího záření.

Dovednosti a znalosti, které mají být studiem předmětu získány:

Provádění a hodnocení vodního chladového testu, provádění a hodnocení prstové pletysmografie, hodnocení specifických bronchoprovokačních a rinoprovokačních testů, základní orientace v systému práce Toxikologického informačního střediska a poskytování informací o první pomoci a léčení intoxikací.

Podmínky absolvování předmětu:

1. Absolvování předmětu je ukončeno zápočtem a zkouškou

2. Účast na výuce je povinná. V případě absence ze závažných důvodů je nutno chybějící výuku nahradit po domluvě s asistentem, zodpovědným za výuku.

3. Pro absolvování stáží na lůžkách a praktických cvičení je nutno mít k disposici vlastní plášť a fonendoskop, event. přezůvky. Studenti budou informováni v prvním dni výuky, na který den je třeba tyto pomůcky přinést.

4. Každý student musí nosit na viditelném místě studentskou legitimaci.

5. Posluchači s ISP musí rozsah a časový plán výuky na začátku příslušného semestru projednat se zástupcem přednosty pro výuku nejlépe písemně na adrese zdenka.fenclova(zavinac)lf1.cuni.cz

Podmínky k získání zápočtu a opravné termíny

1. Účast na výuce je vyžadována v celém rozsahu. V případě absence ze závažných důvodů je nutno chybějící výuku nahradit po domluvě s asistentem zodpovědným za výuku.

2. Pro udělení zápočtu je nutno, aby

a) student v průběhu výuky vykazoval dostatečné znalosti z interní

propedeutiky a z předmětů, na které obor nemocí z povolání navazuje,

b) student odevzdal písemný protokol o vyšetření pacienta na klinice nemocí z povolání,

prezentoval a obhájil toto vyšetření a návrh vyšetřovacího programu a terapie.

3. V písemném testu musí student prokázat dostatečné základní znalosti v oboru

4. V případě neúspěchu v písemném testu nebude student připuštěn ke zkoušce z oboru. Test může opakovat maximálně 3x.

Otázky z Pracovního lékařství a toxikologie 1. LF UK

  

1. Profesionální alergická rinitida.

Intoxikace kyanovodíkem a kyanidy.

2. Exogenní alergická alveolitida (chronická forma).

Antidota při intoxikacích.

3. Pneumokonióza uhlokopů.

Intoxikace paracetamolem, benzodiazepiny, morfinem a antidepresivy (tricyklická, SSRI).

4. Onemocnění z azbestu (nenádorová a nádorová onemocnění).

Intoxikace etylalkoholem, etylenglykolem a metylalkoholem.

5. Deterministické účinky ionizujícího záření (nemoc z ozáření, dermatitida, katarakta, porucha fertility).

Kyseliny a louhy, první pomoc při požití a kontaminaci kůže a očí.

6. Intoxikace pesticidy (organofosfáty, karbamáty, rodenticidy).

Nemoci z povolání, seznam nemocí z povolání, hlášení a odškodňování nemocí z povolání.

7. Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, toluen, trichloretylen, perchloretylen, benzín).

Pracovně lékařská preventivní péče. Podpora zdraví.

8. Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, benzen, tetrachlormetan, chloroform).

Onemocnění z jednostranného, nadměrného a dlouhodobého zatěžování končetin.

9. Intoxikace oxidem uhelnatým.

Halucinogeny: psychedelika (“klasické halucinogeny”), delirianty, disociativa.

10. Ohrožení nemocí z povolání, hlášení a sociálně-právní důsledky. Biologické expoziční testy.

Intoxikace houbami (muchomůrka zelená, muchomůrka tygrovaná, lysohlávky, pavučinec plyšový).

11. Profesionální poškození periferních nervů (toxické, z přetěžování, z vibrací).

Rekreační drogy. Sympatomimetický toxidrom. Serotoninový syndrom.

12. Onemocnění z vibrací.

Intoxikace rtutí a jejími sloučeninami, zdravotní rizika, prevence.

13. Intoxikace olovem a jeho sloučeninami, zdravotní rizika, prevence.

Kožní nemoci z povolání (alergické i nealergické) a jejich diagnostika.

14. Poškození dýchacích cest a plic dráždivými látkami (chlór, oxidy dusíku, benzín, kovy), horečka z kovů.

Intoxikace methemoglobinizujícími látkami.

15. Exogenní alergická alveolitida (akutní forma).

Profesionální karcinogeny (chemické i fyzikální, klasifikace IARC).

16. Profesionální astma bronchiale.

Porucha sluchu z hluku.

17. První pomoc při akutních intoxikacích, význam aktivního uhlí. Bezpečnostní listy chemických přípravků. Toxikologické informační středisko.<\p>

Benigní pneumokonióza - svářečská plíce. Horečka z kovů.

18. Silikóza plic.

Kontaminace radionuklidy. Diagnostika, externí dekontaminace pacientů, osobní ochranné prostředky, léčení. Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené v ČR.

 

 

Závěrečná zkouška

Termíny závěrečné zkoušky jsou vypsány na SIS vždy v první den, kdy studijní skupina zahajuje výuku na Klinice pracovního lékařství. Tyto termíny jsou přednostně rezervovány pro tuto konkrétní skupinu. Studenti ostatních studijních skupin, kteří nesložili zkoušku v termínech vypsaných pro jejich skupinu, se mohou přihlásit rovněž, pokud není kapacita zkušebního termínu plně obsazena.