1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Department of Occupational Medicine
jprucha 14.02.2012

Monographs and Textbooks

Pelclová D, Navrátil T, Rakovcová H, Fenclová Z: Trends in the exposures to pesticides in the Central Europe in the past 20 years. InTech, Rijeka 2011. In: InTech "Pesticides in the Modern World" ISBN: 978-953-307-184-8

Trends in the exposures to pesticides in the Central Europe in the past 20 years.

Pelclová D. Akutní otravy. Kapitola 27. In: Klener P. a kolektiv: Vnitřní lékařství, 4. přepracované a doplněné vydání. Praha: Galén, Karolinum 2011. ISBN 978-80-7262-705-9

Vnitřní lékařství, 4

Pelclová D. Metabolismus a toxikologie. In: Svačina Š. et al. Poruchy metabolismu a výživy. 1st ed., Praha: Galén 2010. ISBN 978-80-7262-676-2.

Metabolismus a toxikologie.

Pelclová D. Farmakoterapie intoxikací. In: Marek J. a kolektiv: Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4th ed., Praha: Grada Publishing 2010, ISBN 978-80-247-0639-7.

Farmakoterapie intoxikací.

Pelclová D. a kol. Nejčastější otravy a jejich terapie. 2. vydání. Praha: Galén 2009

otravy.jpg

J. Suchopár (editor) et. al., Remedia Compendium, 4. vydání, Panax Praha 2009

remedia.jpg

Vojtisek, M., Prakash, R.: Metals and neurotoxicity, Jalgaon: Society for Science and Environment, 2009.

metals-small.jpg

Pelclová D. a kol.: Nemoci z povolání a intoxikace. Učební texty UK (Karolinum Praha 2006. ISBN 80-246-1183-X, 207 s.

Pelclová D.: Akutní otravy. Kapitola 27. In: Klener P a kolektiv: Vnitřní lékařství, 3. vydání. Praha: Galén 2006.

Tuček M, Cikrt M a Pelclová D: Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučeným standardy. Praha: Grada 2005

Pelclová, D, Štípek S, a Zima T: Toxikologie. In: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika. ČR, Praha, 2007, s. 739-754. 2. rozšířené a upravené vydání, Galén – Karolinum.

Herink J, Rychlík I, Pelclová D.: Toxické poškození ledvin houbami. Patogeneze- Klinika – Léčba. Maxdorf, Praha 2007, 303 s, ISBN 978-80-7345-122-6.

Kolektiv autorů (CIKRT M a kol.): Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích: Příručka pro zaměstnavatele. The Work Life and EU Enlargement Projekt. 2. vydání. Praha: TIGIS, 2004, p. 47-52, 74-75.

Kolektiv autorů kliniky: Intoxikace, nemoci z povolání. In: Horký K.(pořadatel) Lékařské repetitorium, Praha, Galén 2003.

Bencko V. a Pelclová D.: Occupational safety and health in the Czech Republic. In (Stellman JM) ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, volumes I-IV. Chapter 16: Occupational Health Services. 4th ed., Geneva: ILO 1998.

Pelclová D.: Farmakoterapie intoxikací. In: Marek J a kol.: Farmakoterapie vnitřních nemocí. 3. vydání, Praha: Grada Publishing 2005. ISBN 80-247-0839-6

Pelclová D. a kol. Nejčastější otravy a jejich terapie: Repetitorium. 1. vydání. Praha: Galén 2000.

 

Cikrt M, Tuček M, Pelclová D., Urban P: Policy and practice in occupational health services in the Czech Republic Policy and Practice in Health and Safety, Issue 1 Supplement, pp. 13-23 (11) Institution of Occupational Safety and Health, Wingston 2007.

Pazderová - Vejlupková J a kol.: Profesor Jaroslav Teisinger a historie českého pracovního lékařství 1. vyd., Galén Praha 2005 ISBN-10: 80-7262-339-7.

Švábová k a kol. Vybrané kapitoly z pracovního lékařství. 2. vydání, Praha, Ediční oddělení IPVZ, 2004.

Kolektiv autorů kliniky: Intoxikace, nemoci z povolání. In: Provazník K, Komárek L, Cikrt M. Manuál prevence v lékařské praxi V. Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů. 3. vydání. Praha, Fortuna 2004.

K. Mrázová: Dětské otravy. Umíte si s nimi poradit? Projekt MZ ČR: Prevence otrav dětí a mladistvých 2008-2009. Praha 2009, 49 s.

detskeotravy.jpgKe stažení:zde