1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
jprucha 19.11.2017

Program a obsah studia, podmínky absolvování

Program a obsah studia, podmínky absolvování

Program a obsah studia

Výuka je zaměřena na právní aspekty nemocí z povolání, prevenci nemocí z povolání, profesionální pneumologii, profesionální neurologii, problematiku fyzikálních faktorů (nemocí z povolání způsobených vibracemi, přetížením končetin, hlukem i ionizujícím zářením). Orientuje se také na klinickou a profesionální toxikologii, profesionální karcinogeny a pracovně lékařskou preventivní péči.

Pracovní lékařství a toxikologie se vyučuje v 7. a 8. semestru. Výuka probíhá blokovým systémem, kdy každá studijní skupina absolvuje na klinice jeden výukový týden.

V průběhu výukového týdne student absolvuje 17 hodin seminářů, 6 hodin praktických cvičení a 1 hodinu stáže na Toxikologickém informačním středisku.

V případě praktických cvičení a stáží jsou studijní skupiny pro potřeby výuky dále děleny.

Každý den výuky se studenti scházejí na posluchárně kliniky v přízemí v 8 hod.

Výuka je ve stejném rozsahu pro česky i anglicky mluvící studenty.

Obsah studia

Nemoci z povolání, seznam nemocí z povolání, legislativa.

Nejčastější nemoci z povolání v ČR, povinnosti lékaře při podezření na nemoc z povolání, hlášení nemocí z povolání a sociálně-právní důsledky. Ohrožení nemocí z povolání.

Pracovně lékařská preventivní péče. Podpora zdraví. Monitorování expozice noxám v pracovním prostředí, biologické expoziční testy. Preventivní prohlídky u osob pracujících v riziku.

První pomoc při akutních intoxikacích, význam aktivního uhlí.

Toxikologické informační středisko - jeho úloha a náplň.

Bezpečnostní listy chemických přípravků.


 

Antidota při intoxikacích.

Intoxikace:

kyanovodíkem a kyanidy, oxidem uhelnatým, methemoglobinizujícími látkami,

houbami,

organickými rozpouštědly (benzen, toluen, trichloretylén, perchlóretylén, tetrachlórmetan, chloroform, benzín, etylalkohol, metylalkohol, etylénglykol),

léky (benzodiazepiny, morfin, tricyklická antidepresiva, paracetamol),

kovy (olovo a jeho sloučeniny, rtuť a její sloučeniny),

pesticidy (organofosfáty, karbamáty, rodenticidy).

Hepatotoxicita průmyslových látek - toxické poškození jater, hepatotoxické látky s obligatorní a fakultativní toxicitou.

Nefrotoxicita průmyslových látek.

Profesionální nemoci respiračního traktu:

alergická profesionální onemocnění (alergické rinitidy, astma bronchiale, alergické kožní nemoci),

profesionální intersticiální fibrózy (azbestóza, exogenní alergická alveolitida),

silikóza a uhlokopská pneumokonióza,

onemocnění z azbestu (nenádorová a nádorová onemocnění),

poškození dýchacích cest a plic dráždivými látkami.

Profesionální kožní onemocnění.

Profesionální poškození periferních nervů (toxické, z přetěžování, z vibrací).

Onemocnění z vibrací.

Onemocnění z jednostranného, nadměrného a dlouhodobého zatěžování končetin.

Porucha sluchu z hluku.

Profesionální karcinogeny (chemické i fyzikální),dělení karcinogenů dle IARC. Nejčastější profesionální karcinogeny a jejich cílové orgány.

Deterministické i stochastické účinky ionizujícího záření, kontaminace radionuklidy, jejich diagnostika a léčba. Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené v ČR.

Dovednosti a znalosti, které mají být studiem předmětu získány:

Hodnocení vodního chladového testu a hodnocení prstové pletysmografie, hodnocení specifických bronchoprovokačních a rinoprovokačních testů, základní orientace v systému práce Toxikologického informačního střediska a poskytování informací o první pomoci a léčení intoxikací.

Podmínky absolvování předmětu:

1. Absolvování předmětu je ukončeno zápočtem a zkouškou

2. Účast na výuce je povinná. V případě absence ze závažných důvodů je nutno chybějící výuku nahradit po domluvě s asistentem, zodpovědným za výuku.

3. Pro absolvování stáží na lůžkách a praktických cvičení je nutno mít k disposici vlastní plášť a fonendoskop. Studenti budou informováni v prvním dni výuky, na který den je třeba tyto pomůcky přinést.

4. Každý student musí nosit na viditelném místě studentskou legitimaci.

5. Posluchači s ISP musí rozsah a časový plán výuky na začátku příslušného semestru projednat se zástupcem přednosty pro výuku nejlépe písemně na adrese zdenka.fenclova(zavinac)lf1.cuni.cz

Podmínky k získání zápočtu a opravné termíny

1. Účast na výuce je vyžadována v celém rozsahu. V případě absence ze závažných důvodů je nutno chybějící výuku nahradit po domluvě s asistentem zodpovědným za výuku.

2. Pro udělení zápočtu je nutno, aby

a) student v průběhu výuky vykazoval dostatečné znalosti z interní

propedeutiky a z předmětů, na které obor nemocí z povolání navazuje,

b) student prezentoval vyšetřeného pacienta na klinice nemocí z povolání,

obhájil toto vyšetření a navrhl pro něho vyšetřovací program a terapii.

3. V písemném závěrečném testu musí student prokázat dostatečné základní znalosti v oboru

4. V případě neúspěchu v písemném závěrečném testu jej student musí zopakovat před zkouškou z oboru. Test může opakovat maximálně 3x.

 

Otázky z Pracovního lékařství a toxikologie - 1. LF UK

1. Profesionální alergická rinitida a astma bronchiale). Intoxikace kyanovodíkem a kyanidy. Intoxikace oxidem uhelnatým.

2. Exogenní alergická alveolitida (akutní a chronická forma). Antidota při intoxikacích.

3. Silikóza a uhlokopská pneumokonióza. Intoxikace paracetamolem, benzodiazepiny, morfinem a antidepresivy (tricyklická, SSRI).

4. Onemocnění z azbestu (nenádorová a nádorová onemocnění). Intoxikace etylalkoholem, etylenglykolem a metylalkoholem.

5. Deterministické účinky ionizujícího záření (nemoc z ozáření, dermatitida, katarakta, porucha fertility). Dignostika, odhad dávky a léčení. Kyseliny a louhy, první pomoc při požití a kontaminaci kůže a očí. Bezpečnostní listy chemických přípravků. Toxikologické informační středisko.

6. Intoxikace pesticidy (organofosfáty, karbamáty, rodenticidy). Porucha sluchu z hluku.

7. Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, toluen, trichloretylen, perchloretylen, benzín). Pracovně lékařská preventivní péče. Preventivní prohlídky u osob vykonávajících rizikové práce.

8. Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, benzen, tetrachlormetan, chloroform). Onemocnění z jednostranného, nadměrného a dlouhodobého zatěžování končetin.

9. Profesionální karcinogeny (chemické i fyzikální, klasifikace IARC). Halucinogeny: psychedelika (klasické halucinogeny), delirianty, disociativa. Mechanismus účinku, psychologické a fyzilogické účinky, toxicita, léčba.

10. Ohrožení nemocí z povolání, hlášení a sociálně-právní důsledky. Biologické expoziční testy. Intoxikace houbami (muchomůrka zelená, muchomůrka tygrovaná, lysohlávky, pavučinec plyšový)

11. Profesionální poškození periferních nervů (toxické, z přetěžování, z vibrací). Rekreační drogy. Mechanizmus neurotoxicity. Sympatomimetický toxidrom. Serotoninový syndrom. Klinické symptomy, léčba.

12. Onemocnění z vibrací. Intoxikace rtutí a jejími sloučeninami, zdravotní rizika, prevence.

13. Intoxikace olovem a jeho sloučeninami, zdravotní rizika, prevence. Kožní nemoci z povolání (alergické i nealergické) a jejich diagnostika.

14. Poškození dýchacích cest a plic dráždivými látkami (chlór, oxidy dusíku, benzín, kovy). Intoxikace methemoglobinizujícími látkami.

15. Kontaminace radionuklidy Dignostiky, metody externí dekontaminace pacientů, osobní ochranné prostředky, léčení. První pomoc při akutních intoxikacích, význam aktivního uhlí.

16. Nemoci z povolání, seznam nemocí z povolání, hlášení a odškodňování nemocí z povolání. Toxické poškození jater a ledvin (chemickými látkami, léky, houbami).

Závěrečná zkouška

Termíny závěrečné zkoušky jsou vypsány na SIS vždy v první den, kdy studijní skupina zahajuje výuku na Klinice pracovního lékařství. Tyto termíny jsou přednostně rezervovány pro tuto konkrétní skupinu. Studenti ostatních studijních skupin, kteří nesložili zkoušku v termínech vypsaných pro jejich skupinu, se mohou přihlásit rovněž, pokud není kapacita zkušebního termínu plně obsazena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 1436 poslední aktualizace: jsedmik, 19.11.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.