1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika pracovního lékařství
jprucha 18.03.2017

Program a obsah studia, podmínky absolvování

Program a obsah studia, podmínky absolvování

Program a obsah studia

Výuka je zaměřena na právní aspekty nemocí z povolání, prevenci nemocí z povolání, profesionální pneumologii, profesionální neurologii, problematiku fyzikálních faktorů (nemocí z povolání způsobených vibracemi, přetížením končetin, hlukem i ionizujícím zářením). Orientuje se také na klinickou a profesionální toxikologii, profesionální karcinogeny a pracovně lékařskou preventivní péči.

Pracovní lékařství a toxikologie se vyučuje v 7. a 8. semestru. Výuka probíhá blokovým systémem, kdy každá studijní skupina absolvuje na klinice jeden výukový týden.

V průběhu výukového týdne student absolvuje 18 hodin seminářů, 5 hodin praktických cvičení a 1 hodinu stáže na Toxikologickém informačním středisku.

V případě praktických cvičení a stáží jsou studijní skupiny pro potřeby výuky dále děleny.

Každý den výuky se studenti scházejí na posluchárně kliniky v přízemí v 8 hod.

Výuka je ve stejném rozsahu pro česky i anglicky mluvící studenty.

Obsah studia

Nemoci z povolání, seznam nemocí z povolání, legislativa.

Nejčastější nemoci z povolání v ČR, povinnosti lékaře při podezření na nemoc z povolání, hlášení nemocí z povolání a sociálně-právní důsledky. Ohrožení nemocí z povolání.

Pracovně lékařská preventivní péče. Podpora zdraví. Monitorování expozice noxám v pracovním prostředí, biologické expoziční testy. Preventivní prohlídky u osob pracujících v riziku.

První pomoc při akutních intoxikacích, význam aktivního uhlí.

Toxikologické informační středisko- jeho úloha a náplň.

Bezpečnostní listy chemických přípravků.


 

Antidota při intoxikacích.

Intoxikace:

 • kyanovodíkem a kyanidy, oxidem uhelnatým, methemoglobinizujícími látkami
 • houbami
 • organickými rozpouštědly (benzen, toluen, trichloretylén, perchlóretylén, tetrachlórmetan, chloroform, benzín, etylalkohol, metylalkohol, etylénglykol)
 • léky (benzodiazepiny, morfin, tricyklická antidepresiva, paracetamol)
 • kovy (olovo a jeho sloučeniny, rtuť a její sloučeniny)
 • pesticidy (organofosfáty, karbamáty, rodenticidy)

 • rekreačními psychoaktivními látkami (stimulanty, empatogeny/entaktogeny, psychedeliky, delirianty, disociativy, aj.).

Hepatotoxicita průmyslových látek - toxické poškození jater, hepatotoxické látky s obligatorní a fakultativní toxicitou.

Nefrotoxicita průmyslových látek.

 

Profesionální nemoci respiračního traktu:

 • alergická profesionální onemocnění (alergické rinitidy, astma bronchiale, alergické kožní nemoci)
 • profesionální intersticiální fibrózy (azbestóza, exogenní alergická alveolitida)
 • silikóza a uhlokopská pneumokonióza
 • onemocnění z azbestu (nenádorová a nádorová onemocnění)
 • poškození dýchacích cest a plic dráždivými látkami

Profesionální kožní onemocnění.

Profesionální poškození periferních nervů (toxické, z přetěžování, z vibrací).

Onemocnění z vibrací.

Onemocnění z jednostranného, nadměrného a dlouhodobého zatěžování končetin.

Porucha sluchu z hluku. 

 

Profesionální karcinogeny (chemické i fyzikální),dělení karcinogenů dle IARC. Nejčastější profesionální karcinogeny a jejich cílové orgány.

Deterministické i stochastické účinky ionizujícího záření, kontaminace radionuklidy, jejich diagnostika a léčba. Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené v ČR.(nestochastické) účinky ionizujícího záření.

Dovednosti a znalosti, které mají být studiem předmětu získány:

Provádění a hodnocení vodního chladového testu, provádění a hodnocení prstové pletysmografie, hodnocení specifických bronchoprovokačních a rinoprovokačních testů, základní orientace v systému práce Toxikologického informačního střediska a poskytování informací o první pomoci a léčení intoxikací.

Podmínky absolvování předmětu:

1. Absolvování předmětu je ukončeno zápočtem a zkouškou

2. Účast na výuce je povinná. V případě absence ze závažných důvodů je nutno chybějící výuku nahradit po domluvě s asistentem, zodpovědným za výuku.

3. Pro absolvování stáží na lůžkách a praktických cvičení je nutno mít k disposici vlastní plášť a fonendoskop, event. přezůvky. Studenti budou informováni v prvním dni výuky, na který den je třeba tyto pomůcky přinést.

4. Každý student musí nosit na viditelném místě studentskou legitimaci.

5. Posluchači s ISP musí rozsah a časový plán výuky na začátku příslušného semestru projednat se zástupcem přednosty pro výuku nejlépe písemně na adrese zdenka.fenclova(zavinac)lf1.cuni.cz

Podmínky k získání zápočtu a opravné termíny

1. Účast na výuce je vyžadována v celém rozsahu. V případě absence ze závažných důvodů je nutno chybějící výuku nahradit po domluvě s asistentem zodpovědným za výuku.

2. Pro udělení zápočtu je nutno, aby

a) student v průběhu výuky vykazoval dostatečné znalosti z interní

propedeutiky a z předmětů, na které obor nemocí z povolání navazuje,

b) student odevzdal písemný protokol o vyšetření pacienta na klinice nemocí z povolání,

prezentoval a obhájil toto vyšetření a návrh vyšetřovacího programu a terapie.

3. V písemném testu musí student prokázat dostatečné základní znalosti v oboru

4. V případě neúspěchu v písemném testu nebude student připuštěn ke zkoušce z oboru. Test může opakovat maximálně 3x.

Otázky z Pracovního lékařství a toxikologie 1. LF UK

1. Profesionální alergická rinitida.

Intoxikace kyanovodíkem a kyanidy.

2. Exogenní alergická alveolitida (chronická forma).

Antidota při intoxikacích.

3. Pneumokonióza uhlokopů.

Intoxikace paracetamolem, benzodiazepiny, morfinem a antidepresivy (tricyklická, SSRI).

4. Onemocnění z azbestu (nenádorová a nádorová onemocnění).

Intoxikace etylalkoholem, etylenglykolem a metylalkoholem.

5. Deterministické účinky ionizujícího záření (nemoc z ozáření, dermatitida, katarakta, porucha fertility).

Kyseliny a louhy, první pomoc při požití a kontaminaci kůže a očí.

6. Intoxikace pesticidy (organofosfáty, karbamáty, rodenticidy).

Nemoci z povolání, seznam nemocí z povolání, hlášení a odškodňování nemocí z povolání.

7. Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, toluen, trichloretylen, perchloretylen, benzín).

Pracovně lékařská preventivní péče. Podpora zdraví.

8. Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, benzen, tetrachlormetan, chloroform).

Onemocnění z jednostranného, nadměrného a dlouhodobého zatěžování končetin.

9. Halucinogeny: psychedelika (“klasické halucinogeny”), delirianty, disociativa.

Intoxikace oxidem uhelnatým.

10. Ohrožení nemocí z povolání, hlášení a sociálně-právní důsledky. Biologické expoziční testy.

Intoxikace houbami (muchomůrka zelená, muchomůrka tygrovaná, lysohlávky, pavučinec plyšový).

11. Profesionální poškození periferních nervů (toxické, z přetěžování, z vibrací).

Rekreační drogy. Sympatomimetický toxidrom. Serotoninový syndrom.

12. Onemocnění z vibrací.

Intoxikace rtutí a jejími sloučeninami, zdravotní rizika, prevence.

13. Intoxikace olovem a jeho sloučeninami, zdravotní rizika, prevence.

Kožní nemoci z povolání (alergické i nealergické) a jejich diagnostika.

14. Poškození dýchacích cest a plic dráždivými látkami (chlór, oxidy dusíku, benzín, kovy).

Intoxikace methemoglobinizujícími látkami.

15. Exogenní alergická alveolitida (akutní forma).

Kontaminace radionuklidy. Diagnostika, externí dekontaminace pacientů, osobní ochranné prostředky, léčení. Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené v ČR.

16. Porucha sluchu z hluku.

První pomoc při akutních intoxikacích, význam aktivního uhlí.

17. Profesionální astma bronchiale.

Bezpečnostní listy chemických přípravků. Toxikologické informační středisko.

18. Silikóza plic.

Profesionální karcinogeny (chemické i fyzikální, klasifikace IARC).

19. Svářečská plíce a horečka z kovů.

Toxické poškození jater a ledvin (chemickými látkami, léky, houbami).

Závěrečná zkouška

Termíny závěrečné zkoušky jsou vypsány na SIS vždy v první den, kdy studijní skupina zahajuje výuku na Klinice pracovního lékařství. Tyto termíny jsou přednostně rezervovány pro tuto konkrétní skupinu. Studenti ostatních studijních skupin, kteří nesložili zkoušku v termínech vypsaných pro jejich skupinu, se mohou přihlásit rovněž, pokud není kapacita zkušebního termínu plně obsazena.